آیین نامه انجمن حمایت از زندانیان

انجمن حمایت از زندانیان

 

مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۱۱ شوراى عالى قضائى

 

فصل اول

تشکیلات

ماده۱- انجمن حمایت زندانیان براى اجراى وظایفى که به موجب اساسنامه بر عهده دارد داراى دفترى خواهد بود که تحت نظر مدیرعامل انجمن انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده۲- دفتر انجمن داراى چهار قسمت به ترتیب زیر خواهد بود:

۱- قسمت ادارى

۲- قسمت مالى

۳- قسمت اجتماعى

۴- قسمت اجرائى

قسمت ادارى کلیه امور ادارى را مانند بایگانى، ثبت نامه‏هاى وارده، مراسلات، انجام مکاتبات و سایر امور دفترى دیگر از این قبیل را برعهده خواهد داشت.

قسمت مالى عهده‏دار کلیه امور حسابرسى انجمن، تنظیم دفاتر مالى، حواله جات، پرداختها، دریافتها و ثبت اموال و نگاهدارى آنها، تنظیم ترازنامه و سایر امور مالى خواهد بود.

قسمت اجتماعى کلیه امور مددکارى انجمن را در زندانها، اقدامات حمایتى و کمکى که درباره زندانیان و خانواده آنان بعمل خواهد آمد، اشتغال زندانیان بعد از خروج و سایر اقدامات اجتماعى را که از وظایف انجمن ناشى میشود برعهده خواهد داشت.

قسمت اجرائى انجام کلیه امورى که جنبه اجرائى دارند برعهده خواهد داشت مانند ایجاد کارگاههاى صنعتى و کشاورزى و تأسیسات بهداشتى و آموزشى در زندانها، کمک به ایجاد کانونهاى اصلاح و تربیت، مراکز مراقبت بعد از خروج و سایر مؤسساتى که انجمن طبق اساسنامه مى‏تواند نسبت به تشکیل و ایجاد آن اقدام کند.

ماده۳- انجمن براى هر یک از قسمتهاى فوق مى‏تواند کارمندان موظف داشته باشد که با توجه به تخصص آنان و نیاز انجمن استخدام و یا از طرف دادگسترى بصورت مامور خدمت در انجمن انجام وظیفه خواهند کرد.

 

فصل دوم

اختیارات و وظایف مدیرعامل، مسئولین دفترى و متصدیان

 

اختیارات و وظایف مدیرعامل، مسئولین دفترى و متصدیانماده۴- مدیرعامل مسئول اجراى تصمیمات هیئت مدیره است.

ماده۵- صدور مجوز پرداخت در کلیه هزینه‏هاى انجمن و کمک‏هاى نقدى و غیر نقدى به زندانیان و خانواده آنان با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن خواهد بود.

ماده۶- اخذ اعانات و یا وجوه و اشیاء و اموالى که از طرف افراد خیّر یا مؤسسات عمومى و خصوصى به انجمن اهدا میشود به عهده مدیرعامل خواهد بود.

ماده۷- در اجراى ماده ۶ اساسنامه انجمن حمایت زندانیان هیئت مدیره میتواند براى تمرکز وجوهى که از فعالیتهاى اختصاصى خود و یا از طریق کمک اشخاص خیّر و واقفین حاصل میشود حساب جارى مخصوصى نزدیکى از بانکها با امضاى ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل مفتوح و وجوه مذکور را طبق نظریه هیئت مدیره در موارد لازم و مخصوص هزینه نمایند.

ماده۸- خرید هرگونه مواد اولیه براى مؤسساتى که از سرمایه انجمن ایجاد میشود و فروش مصنوعات و محصولات حاصله از آن و نظارت براداره اینگونه مؤسسات از وظایف مدیرعامل خواهد بود.

ماده۹- انجام کلیه وظایفى که براى مدیرعامل انجمن پیش بینى شده است در صورت غیبت مدیرعامل برعهده قائم‏مقام وى خواهد بود.

ماده۱۰- انجمن میتواند براى تصدى هر یک از قسمتهاى ادارى، مالى، اجتماعى و اجرائى یک نفر مسئول داشته باشد.

ماده۱۱- مددکاران اجتماعى در قسمت اجتماعى انجام وظیفه خواهند کرد امور مددکارى بوسیله مددکاران اجتماعى یا کارمندانى که به این منظور از طرف انجمن معین مى‏شود انجام خواهد شد.

ماده۱۲- مددکاران اجتماعى موظف هستند که براى خانواده هر زندانى که تحت پوشش حمایتى انجمن قرار میگیرند و حمایت وى به آنان ارجاع میشود پرونده جداگانه تشکیل دهند پرونده مددکارى براى خانواده هر زندانى باید شامل خلاصه گزارشى باشد از وضع مشخصات زندانى، تعداد عائله تحت تکفل وى، شرح و نتیجه بازدید منزل و اقداماتى که در جهت کمک و ارشاد زندانى و خانواده وى به عمل آمده است بعلاوه اقدامات و کمکهائى که متدرجاً انجام میشود باید با ذکر موضوع و تاریخ در پرونده مددجو درج گردد.

ماده۱۳- زندانیانى که پس از ترخیص از نظر اشتغال و استقرار اجتماعى تحت پوشش حمایتى انجمن قرار مى‏گیرند باید سرپرستى هر یک از آنان به یک نفر مددکار اجتماعى یا داوطلب عضو انجمن سپرده شود، مددکاران و داوطلبان موظفند نتیجه اقداماتى را که در این باره بعمل خواهند آورد در آخر هر ماه به مدیرعامل گزارش نمایند.

ماده۱۴- مددکاران اجتماعى در اجراى وظایفى که به موجب اساسنامه از طرف انجمن به آنان محول مى‏شود مى‏توانند با زندانیانى که تحت پوشش حمایتى انجمن قرار دارند ملاقات نمایند و از نظر هماهنگى با مددکار اجتماعى زندانها در جلسات مشورتى که به دعوت قسمت اجتماعى انجمن و با حضور مددکاران اجتماعى زندان تشکیل میشود شرکت نمایند.

 

موارد متفرقه

ماده۱۵- انجمن مى‏تواند با تصویب هیئت مدیره عضویت انجمنهاى بین‏المللى را بپذیرد و حق عضویت بپردازد.

ماده۱۶- انجمن حمایت زندانیان مرکز مى‏تواند در مواقع لزوم به انجمن‏هاى شهرستانها کمک کند.

ماده۱۷- انجمن مى‏تواند نسبت به ایجاد کارگاهها و مؤسساتى که در اساسنامه پیش بینى شده است اقدام کند و به مؤسسات و بنگاههایى که به منظور کمک به اشتغال زندانیان تشکیل میشود مساعدت نماید.

ماده۱۸- اعضاى انتخابى هیئت مدیره و اعضائیکه به سبب سمت در هیئت مدیره حضور دارند مکلفند در تمامى جلسات که با دعوت قبلى اعلام میشود حضور پیدا نمایند عدم حضور در سه جلسه متوالى بدون اطلاع قبلى و عذر موجه موجب اعلام اعتذار عضو به مقام انتخاب کننده خواهد بود.

ماده۱۹- این آیین نامه به استناد اختیار حاصل از قانون واگذارى اداره زندانها و اصلاحیه آن در ۱۹ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۶۰ در دویست و هیجدهمین اجلاس شوراى عالى قضائى به تصویب رسید و طبق مقررات ماده ۲ قانون مدنى قابل اجرا میباشد و آئین‏نامه انجمن حمایت زندانیان مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۲ – ۲۷۹۶ هیئت وزیران ملغى است.

 

نگاهى به برخى از وظایف انجمن حمایت زندانیان

در آیین نامه سازمان زندانها مصوبه (۱۳۷۲/۱/۷)ماده ۱۲۴: معالجه بیماریهاى دهان و دندان از وظایف بهدارى زندان است. در خصوص تهیه دندانهاى مصنوعى جهت زندانیان بى‏بضاعت ازکمک انجمن حمایت زندانیان استفاده مى‏شود.

تبصره – عصا و دست و پاى مصنوعى و چهار چرخه و وسایل لازم براى مفلوجین و معلولین و عینک مخصوص براى زندانیان بى‏بضاعت از طریق انجمن حمایت زندانیان تهیه مى‏شود.

ماده ۲۴۲: در مورد زندانیان بى‏بضاعت که پس از آزادى از زندان مى‏خواهند به موطن خود مراجعت نمایند بایستى رئیس زندان پیش‏بینى‏هاى لازم را بعمل آورده موجبات اعزام آنها را به مقصد مورد نظر فراهم سازد هزینه سفر آنها بوسیله اداره زندان یا انجمن حمایت زندانیان تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۴۳: زندانیان بیمار و بى‏بضاعت که در حال بیمارى آزاد مى‏شوند بایستى از طریق انجمن‏هاى حمایت زندانیان تا حصول بهبودى و توانائى انجام کار مورد حمایت قرار گیرند و چنانچه از کار افتاده یا معلول باشند با توجه به امکانات انجمن طبق مقررات از آنها حمایت شود.روزنامه رسمى شماره ۶۳/۱۱/۱۵ -۱۱۶۳۷

۶۳ر۴۳رت – ش ۲ر۱۱ر۱۳۶۳

 

بسمه تعالى
ریاست هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان مرکز

پیشنهاد شماره ۶۳/۱۰/۳۰ – ۹/۱۲۳/۶۷/۶۳ انجمن حمایت زندانیان در جلسه شماره ۶۵۲ مورخ ۶۳/۱۱/۲ شوراى عالى قضائى مطرح و تصویب شد.

عبارت بند ۱۳ اساسنامه انجمن حمایت زندانیان مصوب ۱۳۶۰، بشرح زیر اصلاح مى‏شود:

عبارت »مدیر کل امور رفاهى بهزیستى« حذف و بجاى آن عبارت »مدیر کل اقدامات تأمینى و تربیتى دادگسترى« افزوده مى‏شود.

از طرف شوراى عالى قضائى – مرتضى مقتدائى

 

روزنامه رسمى شماره ۱۳۶۴/۹/۱۴ – ۱۱۸۷۵

شماره ۵۶/۶۴/ت/ش ۱۳۶۴/۸/۲۵

تصویب نامه

در جلسه شماره ۴۱ مورخ ۶۴/۸/۱۵ تصویب شد:

ماده ۱۳- اساسنامه انجمن حمایت زندانیان مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۱۱ شوراى عالى قضائى بشرح زیر اصلاح مى‏شود:

ماده ۱۳ – هیئت‏مدیره انجمن در تهران از اشخاص زیر تشکیل مى‏شود:

سه نفر اعضاى شوراى سرپرستى زندانها و دو نفر معتمد به انتخاب شوراى عالى قضائى.

رئیس شوراى عالى قضائى – موسوى اردبیلى

روزنامه رسمى شماره ۶۳/۱۱/۱۰ – ۱۱۶۳۳

شماره ۴۰/۶۳/ت/ش ۱۳۶۳/۱۰/۲۵

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize