آیین نامه مرکز مراقبت بعد از خروج

مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۷۸

ماده ۱ ـ در اجرای بند ح از ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی‌کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزادشده واجد شرایط (که ‌از این پس در این آیین ‌نامه مددجو نامیده می‌شود) و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان ‌به یک زندگی سالم اجتماعی‌  ، اداره مراقبت بعد از خروج در مرکز هر استان و درصورت نیاز در شهرستانها با تصویب ریاست سازمان تحت نظارت اداره کل زندانهای استان مربوطه ایجاد می‌گردد.

ماده ۲ ـ روسای ادارات مراقبت بعد از خروج از میان افراد آشنا به مسایل زندانیان یا دارای ‌تحصیلات عالیه مرتبط‌ ، با پیشنهاد مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان و تایید رییس ‌سازمان با حکم مدیرکل مربوطه منصوب می‌گردد.

ماده ۳ ـ اهم وظایف اداره مراقبت بعد از خروج عبارتند از:

الف‌: ایجاد زمینه لازم جهت کارآموزی‌ ، اشتغال‌ ، ازدواج‌ ، ادامه تحصیل‌ ، تامین مسکن‌ ، اعطای ‌تسهیلات وام بانکی و نظایر آن برای مددجویان‌.

ب‌: ارایه خدمات به مددجویان در امور آموزش‌ ، بهداشت و درمان‌ ، اجتماعی و حقوقی‌ ، فرهنگی و مذهبی و …

ج‌: نظارت بر رفتار مددجویان در مراحل اولیه آزادی و ارتقای سطح دانش و فرهنگ‌ ، تربیت و اعتقادات مذهبی آنان از طریق برقراری اردوهای مناسب و …

د: جذب کمکهای مردمی و انجمنها و موسسات خیریه به منظور مساعدت در وضع مددجویان و خانواده آنان‌.

ه  ـ استفاده از پزشکان‌ ، مددکاران اجتماعی‌ ، مربیان اصلاح و تربیت‌ ، صاحبان تخصص و حرف و امثال آن‌.

ظ ـ تاسیس صندوق حمایت از مددجویان که اساسنامه آن توسط دفتر قوانین و مقررات سازمان ‌تهیه و به تصویب رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خواهد رسید.

و ـ احداث و تهیه اماکن و تاسیسات و امکانات متناسب و موردنیاز.

تبصره ـ دستگاههای اجرایی کشور و سایر ارگانها و نهادها مکلفند هرگونه همکاری لازم را درجهت انجام وظایف فوق معمول دارند.

ماده ۴ ـ اداره مراقبت بعد از خروج جهت انجام وظایف محوله از واحدهای زیر تشکیل می‌گردد:

الف‌: واحد پذیرش و تحقیقات‌.

ب‌: واحد خدمات اجتماعی که دارای بخشهای زیر می‌باشد:

۱ ـ بخش آموزش‌ ، حرفه آموزی و اشتغال‌.

۲ ـ بخش ارایه تسهیلات (اعطا وام‌ ، تامین مسکن‌ ، ازدواج و …)

۳ ـ بخش بهداشت و درمان‌.

۴ ـ بخش خدمات مشاوره‌ای و …

ج‌: واحد روابط عمومی‌.

د: واحد طرح و برنامه‌.

ه  واحد بازرگانی و پشتیبانی‌.

ماده ۵ ـ به منظور انجام وظایف و ارایه خدمات مذکور در این آیین ‌نامه ادارات زندانها و … مکلفندبا هماهنگی قضات ناظر زندان اسامی زندانیان واجد شرایط (را) حسب تشخیص شورای طبقه ‌بندی ‌زندان یک ماه قبل از آزادی به همراه خلاصه پرونده ‌های قضایی و مددکاری با شرح پیشنهاد و نیازمندیها طی فرم مخصوصی که از طرف اداره کل اقدامات تامینی تهیه و ابلاغ می‌گردد به اداره‌ مراقبت بعد از خروج مربوطه اعلام نمایند.

ماده ۶ ـ کلیه اقدامات اداره مراقبت بعد از خروج باید در جهت اصلاح و تربیت و فراهم آوردن ‌زندگی سالم اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی‌ ، اجتماعی و فرهنگی و … مددجویان برنامه ‌ریزی ‌و صورت پذیرد.

ماده ۷ ـ اداره مراقبت بعد از خروج در جهت تمرکززدایی در شهرهای بزرگ و مراکز استان می‌تواند به متقاضیان کار در شهرستانهای کوچک و روستاها کمک ویژه و در صورت لزوم با تصویب‌ مدیرکل زندانهای استان مربوطه کمک بلا عوض اعطا نماید.

ماده ۸ ـ اداره مراقبت بعد از خروج در فرصتهای مقتضی ارزیابی لازم از وضعیت و رفتار و شخصیت مددجو را به عمل آورده و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدام لازم در پرونده ‌مربوطه منعکس می‌نماید.

ماده ۹ ـ درصورتی که مددجو در مظان اعتیاد باشد اداره مراقبت بعد از خروج مجاز است با موافقت‌ مددجو آزمایش لازم را جهت اقدام مقتضی به عمل آورد.

ماده ۱۰ ـ ادارات مراقبت بعد از خروج می‌توانند به منظور حمایت از مددجویان و ایجاد تسهیلات ‌در فروش تولیدات آنان نسبت به ایجاد فروشگاه ها ، نمایشگاهها و بازاریابی و انجام سایر امور بازرگانی اقدام نمایند.

ماده ۱۱ ـ اداره مراقبت بعد از خروج موظف است در پایان هر سال نتایج عملکرد خود را مکتوب و از طریق مدیرکل استان مربوطه به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ارایه ‌نماید.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize