اخبار کوتاه

شورای راهبری توسعه مدیریت

در اجرای ماده 1تصویب نامه شماره 206/93/11852 مورخ 93/9/5 شورای عالی اداری ، به منظور طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام اداری ، ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری ، موضوع ابلاغیه شماره 206/93/560 مورخ 20/1/93 رئیس جمهور ، شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان تشکیل گردید.

خسرو قهرمانی …………………معاون مدیریت و منابع سازمان به عنوان دبیر شورا

ابوالفضل حجتی پور …………….معاون سلامت،اصلاح و تربیت سازمان به عنوان عضو شورا

سیروس شیخ پور ……………….معاون قضایی و اجرای احکام سازمان به عنوان عضو شورا

اسماعیل نوروزی ……..مشاور و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسسخگویی به شکایات به عنوان عضو شورا

سعید زارع زاده ……………….. مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری به عنوان عضو شورا

سید رضا حسینی ……………. معاون دفتر نوسازی و تحول اداری به عنوان عضو شورا

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize