اخبار کوتاه

کمیته سرمایه انسانی سازمان

در اجرای بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 93/10/07 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مصوبه شماره 206/93/560 مورخ 93/01/20 شورای عالی اداری به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه نیروی انسانی،طبق بندی مشاغل،انتصابات،آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان و تعالی سرمایه انسانی و استفاده بهینه از آنها این کمیته تشکیل گردیده است.

اعضای کمیته سرمایه انسانی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عبارتند از :

1- خسرو قهرمانی: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان ها به عنوان رئیس کمیته

2- ابوالفضل حجتی پور : معاون سلامت،اصلاح و تربیت سازمان زندان ها به عنوان عضو کمیته

3- دکتر مرضیه فرنیا : مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان   زندان ها به عنوان عضو کمیته

4- سعید زارع زاده : مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان به عنوان عضو کمیته

5- سهراب سلیمانی: مدیر کل زندان های استان تهران به عنوان عضو کمیته

6- حسن ضیاء آذری : مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری به عنوان عضو کمیته

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize