نقش حجاب و عفاف در عظمت زن – طیبه قدس (اداره کل)

چکیده:

Logo-Article-Hijab“حجاب و عفاف” در قاموس بشری، واژه های آشنایی هستند که در گذر زمان از سنت به سوی  مدرنیته، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. در این میان مردان و زنان (به خصوص زنان) در مسیر تند باد حرکت به سوی مدرنیسم، در معرض برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی قرار گرفتند تا در توسعه سرمایه داری نقش خویش را ایفا کنند.

اما با گذر زمان از هویت و شخصیت و ماهیت خود بیشتر دور شدند، و در یک حرکت جدید با بازگشت دوباره به سوی منیت خویش و توجه به سرشت و طبیعت و احتیاجات حقیقی خود را در میان معنویت، هویت خویش را در “عفاف و حجاب” جستجو کردند.

نگاهی به مبانی «حجاب و عفاف» که برخاسته از حقایق دین و در افق بالاتر از عالم ماده تدوین و تبیین شده است، در عصر برهنگی، تنها پاسخ مثبت و حقیقی به نیازهای درونی و بازگشت به گرایش های فطری جامعه انسانی است که سلامت ،امنیت ، معنویت و کمال را در خانواده و اجتماع میسور می سازد؛ و این انتخاب  تنها راه رسیدن به کمال و سعادت الهی است، مبانی و ریشه و راه های این حقیقت را می توان از بطن قرآن و روایت های اصیل اسلامی به دست آورد.

از این روی در این مقاله «مبانی عفاف و حجاب» از قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت تحلیل محتوای است که به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. امید است این تحقیق در توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تأثیرگذار باشد.

 

کلید واژه:

حجاب و عفاف ، فلسفه حجاب ، حق‌الله، احترام و حرمت

Article-Download

*****************************************

نویسنده مقاله:

طیبه قدس

رئیس اداره فرهنگی و تربیتی اداره کل زندانهای استان سمنان

 ******************************************

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize