روزنامه حمایت: خانواده زندانیان عائله سازمان زندان‌ها محسوب می‌شوند

Hem-ayat-96-10-14روزنامه حمایت: مدیرکل زندان‌های استان سمنان گفت: خانواده زندانیان جزو عائله سازمان زندان‌ها محسوب می‌شوند و آسیب به این خانواده‌ها، به سازمان زندا‌ن‌ها و انجمن‌های حمایت بازمی‌گردد.

محمود باهنر در جلسه کارگروه شورای برنامه‌ریزی خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج، با بیان اینکه این شورا به دنبال توانمندسازی زندانیان و خانواده آنان است، اظهار کرد: این شورا مسئولیت بازاجتماعی کردن زندانیان و کمک به خانواده آنان را به عهده دارد و باید با تشکیل آن در زندان‌های تابعه و برگزاری جلسات ماهیانه، نسبت به انجام وظایف خود اقدام کند.

وی رسیدگی به مشکلات این خانواده‌ها را بسیار پراهمیت دانست و افزود: خانواده زندانیان جزو عائله سازمان زندان‌ها محسوب می‌شوند و آسیب به این خانواده‌ها، به سازمان زندا‌ن‌ها و انجمن‌های حمایت بازمی‌گردد.

مدیرکل زندان‌های استان سمنان تاکید کرد: رؤسای زندان‌ها و انجمن‌های حمایت زندانیان تمام تلاش خود را در خصوص شناسایی خانواده‌های با مشکلات ویژه به‌عمل آوردند تا با همکاری سایر نهادهای حمایتی استان سمنان، از طریق بازدید از وضعیت این خانواده‌ها، برای رسیدگی به امور آنها اقدام کنیم.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.