اخبار کوتاه

برگزاری جلسه پیشگیری اولیه ازاعتیاد جهت خانواده زندانیان باحضور مدیرعامل انجمن حمایت اززندانیان دراردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی سمنان

 

مدیرعامل ومددکار انجمن حمایت از زندانیان بهمراه پزشک اردوگاه درجمع خانواده زندانیان درنمازخانه اردوگاه حضوریافته ،درموردپیشگیری اولیه از اعتیادبرای خانواده زندانیان توضیحات لازم راارائه نمودند.

محمدعلی شاهورانی مدیرعامل انجمن حمایت اززندانیان عنوان نمودانجمن هرگونه آمادگی وحمایت ازخانواده هاراداشته تااین معضل خانمانسوز به سمت خانواده هاسوق پیدا نکند .

وی افزودخانواده زندانیان نسبت به دیگرهموطنان جامعه نیازبیشتری به حمایت دارند زیرا بعضاسرپرست آنان ویافرزندان وهمسران درزندگی به خطارفته ودچارآسیب شده اند.

شاهورانی خاطرنشان نمود مددکار انجمن واردوگاه نقش مهمی درحمایت خانواده هاداشته لذاتاکیدمی گرددبرنامه ریزی مدون راداشته باشند.

درخاتمه دکترایمانی مسائل مرتبط باحوزه موادمخدر رابطورجامع وکامل تشریح نمود.

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize